Logo

Vanliga frågor - felsökning

Felsökning ska utföras av behörig personal. Kontakta EdmoLift om du behöver hjälp eller om ett fel inte kan åtgärdas. Innan du börjar med något arbete under plattformen ska servicespärren och i position. Efter alla större reparationer måste ett last- och funktionstest utföras. Kontakta EdmoLift för instruktioner.


 


När slipning och svetsning utförs på stålkonstruktionen ska lämpliga skyddsåtgärder och arbetsmetoder användas.Felsökning för work positioner
Felsökning för lyftvagnar

Felsökning för lyftbord, armlyftar, pallyftar och tiltar

Fel
Orsak
Åtgärd
Motorn startar inte.
Isolerkontakten är i AV-läge.

Ingen elförsörjning.

E-STOPP-knappen är intryckt.

Kretsbrytare för primär- och sekundärledning aktiverad.
Vrid kontakten till PÅ

Kontrollera nätströmmen.

Vrid knappen medurs för att frigöra den.

Kontrollera orsaken och återställ.

Inget lyftmoment.
Motor roterar i fel riktning.


Felaktig elektrisk installation.

Säkerhetsventilen öppnas.

Lyftbord överlastat -ta bort övervikten.
Ändra två faser. (OBS!Se till att isolerkontakten är AV innan arbetet påbörjas)

Kontrollera anslutningarna.

Lyftbord överlastat -ta bort övervikten.

Lyftbord överlastat -ta bort överlasten.Motorns skyddsrelä inte rätt inställt -justera.

Lyftbordet når inte sitt toppläge.
Otillräcklig oljevolym.Säkerhetsventilen öppnas.
Fyll på olja, men inte mer än vad som krävs för att nå toppnivån.För mycket olja kan orsaka att oljetanken blir överfull när lyften sänks.

Lyftbordet är överlastat -ta bort övervikten.

Höj- och sänkrörelsen är ryckig.
Luft im Hydrauliksystem.
Kontrollera oljenivån.Kör bordet några gånger med ungefär 5 minuters intervall. Tryck kontinuerligt på NER-knappen i ungefär 1/2 minut, när bordet är på sin lägsta nivå.

Lyftbordet går inte ner.
Felaktig elektrisk ledningsdragning.

E-STOPP-knappen har aktiverats.

Säkerhetsramen har aktiverats.Primär- eller sekundärledningens säkringar aktiverade.

Sänkventilen öppnas inte.
Kontrollera anslutningarna.

Vrid knappen medurs för att frigöra den.

Ta bort det instängda föremålet.Tryck lätt på UPP-knappen för att återställa, därefter på sänkningsknappen igen.

Kontrollera orsak och återställ.


Kontrollera den elektriska kretsen. Eventuellt behöver patronventilen eller solenoidspolen bytas.

Lyftbordet sänks utan att NER-knappen trycks in.
Smuts i det hydrauliska systemet.
Oljevolymen minskar p.g.a. att oljan svalnar.
1. Kör lyften några omgångar för att avlägsna eventuell smuts från ventilsätet.

2. Ta isär sänkventilen, kontrollera patronventilerna och rengör dem.

3. Byt ut sänk- och backventilpatronerna och byt till ny olja.

Helt normalt. Om den förorsakar besvär, kontakta EdmoLift för förslag till lösning.

Höj- och sänkhastigheterna snabbare eller långsammare än önskvärt.
Flödesventilen inte rätt inställd.
Justera flödesventilen OBS! Hög hastighet innebär större risk för ostadigt gods.

Felsökning för work positioner

Fel
Orsak
Åtgärd
Motorn startar inte.
Huvudströmbrytaren är nedtryckt.

Batterierna är inte tillräckligt laddade.
Dra upp huvudströmbrytaren.

Ladda batterierna.

Ingen lyftrörelse.
Säkringen har utlösts.

Motorn stannar p.g.a. motorns skyddsrelä.

Andra orsaker.
Hitta orsaken och återställ.

Lyftvagnen är överlastad. Ta bort övervikten.

Kontakta EdmoLift.

Plattformen går inte ner.
Huvudströmbrytaren är nedtryckt.

Överbelastningsskyddet aktiverat.
Dra upp huvudströmbrytaren.

Lyftvagnen är överbelastad.Ta bort övervikten.

Felsökning för lyftvagnar

Fel
Orsak
Åtgärd
Motorn startar inte.
Otillräckligt laddade batterier.
Ladda batterierna.

Ingen lyftrörelse.
Säkerhetsventilen öppnas.

Sänkventilen är inte stängd.


Annan orsak.
Överbelastad lyftvagn. Ta bort övervikten.

Kontrollera att inte sänkstång/vajer skadats eller om den behöver justeras.

Kontakta EdmoLift.

Plattformen når inte sin högsta nivå.
Otillräcklig oljevolym.Säkerhetsventilen öppnas.
Fyll på olja men inte mer än vad som krävs för att nå högsta nivån.För mycket olja kan orsaka att tanken blir överfull när lyften sänks.

Överbelastad lyftvagn. Ta bort övervikten.

Plattformen går inte ner.
Sänkventilen är öppen.


Hållrelä har tillämpats.
Kontrollera att inte sänkstång/vajer skadats eller om den behöver justeras.

Lossa hållreläerna.

Plattformen sänks utan att sänkhandtaget aktiverats.
Smuts i det hydrauliska systemet.
Sänkventilen är inte stängd.


Oljevolymen minskar p.g.a. att oljan svalnar.
1. Kör lyftvagnen några omgångar för att avlägsna eventuell smuts från ventilsätet.

2. Ta isär sänk- och backventilpatronerna och rengör dem.

3. Byt ut sänk- och backventilpatronerna och byt till ny olja.

Kontrollera att inte sänkstång/vajer skadats eller om den behöver justeras.

Helt normalt.Om den förorsakar besvär, kontakta EdmoLift för förslag till lösning.

Följ oss på facebookFölj oss på YouTube